[15-08-14]   Μια πρωτότυπη εφαρμογή μας αναρτήθηκε στη σελίδα με τα Γλωσσουργήματα και ονομάζεται Λεξικοποιός. Ο χρήστης του Λεξικοποιού δίνει ένα κείμενο και η εφαρμογή αυτή παίρνει όλες τις λέξεις, τις επεξεργάζεται και επιστρέφει στον χρήστη ένα πολυμορφικό λεξικό (του δοθέντος κειμένου), με όλα τα κειμενικά λήμματα των λέξεων του κειμένου, με το κειμενικό στίγμα της κάθε λέξης, με σειρά σειρά αλφαβητική ευθεία ή αντίστροφη ή κατά συχνότητα κατ' επιλογή του χρήστη, με αυτοματοποιημένη αναγωγή από το λήμμα ή από την κάθε λέξη στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου κτλ.